1.

بررسی تأثیر رفتار سوداگرانه بانک‎ها بر شاخص قیمت سهام بورس در دوره زمانی (1392−1398)

صفحه 1-15
زهره حیدری؛ پرویز داودی

2.

جایگاه مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد اسلامی(مقایسه اجمالی کاربرد این مفهوم در اقتصاد متعارف و نظر شهید صدر در کتاب اقتصادنا)

صفحه 17-31
محمدحسین کرمی اسفه؛ حسین بحرینی یزدی

3.

اثر توسعه بازار صکوک بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی (مطالعه موردی کشور ایران)

صفحه 33-48
محمد سعید پناهی بروجردی؛ احمدعلی رضایی

4.

روابط و نحوه اثرگذاری معنویت اسلامی بر پیشرفت اقتصادی

صفحه 49-68
جواد ارباب؛ سید رضا حسینی

5.

سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی

صفحه 69-86
سید هادی عربی؛ یزدان گودرزی فراهانی؛ علی اکبر ابراهیمی نژاد

6.

ارزیابی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی با معیار کارایی و عدالت

صفحه 87-107
سید علی روحانی؛ سیداحسان خاندوزی

7.

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و صکوک بر سودآوری بانک‎های ایران

صفحه 109-125
محمد رجائی باغ سیائی؛ مهدی صفائی ایلخچی

8.

نقش هوشمندسازی اقتصاد در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی براساس رویکرد نظریه زمینه‌ای

صفحه 127-147
وحید شقاقی شهری

9.

بررسی کارکرد نظریه‎های اقتصاد کلان متعارف در ایران

صفحه 149-169
پرویز داودی؛ حسین صمصامی؛ آسیه ادراکی

10.

تلفیق دو کارکرد مدیریت سبد دارایی و ارائه خدمات پرداخت در نظام بانکی و ارائه الگوی مطلوب از منظر بانکداری اسلامی

صفحه 171-189
محمد جمور؛ کامران ندری؛ احمد شعبانی

11.

کارکرد نظام مالیاتی اسلام در مقایسه با اقتصاد متعارف

صفحه 191-206
علیرضا لشکری

12.

الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح‎های فنّاورانه مرحله رشد در چارچوب بانکداری بدون ربا

صفحه 207-227
محمود خطیب؛ محمدجواد محقق نیا؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ مصطفی سرگلزایی