1.

ارزیابی دیدگاه جانبازان از کیفیت زندگی (مورد مطالعه: جانبازان ساکن شهر قم)

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 117-138
یحیی علی بابایی؛ یوسف ایرانی

2.

حجاب در کشاکش سنّت و تجدد (تحلیلی کیفی بر قرائت‌های زنان خرم‌آباد)

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 131-170
امید قادر زاده؛ احمد محمدپور؛ مریم احمدپور

3.

روش‌شناسی تصویربرداری در مطالعات سازمان و مدیریت؛ مبانی فلسفی، مختصات، اسلوب اجرا و انتقادات وارده

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 99-115
میثم شیرخدایی؛ حسن دانایی فرد؛ فرشته خلیلی پالندی؛ ندا طهماسبی روشن

4.

روششناسی غزالی در روانشناسی دین

دوره 19، 74-75، شهریور 1392، صفحه 149-170
محمد امین خوانساری؛ مسعود آذربایجانی

5.

روش کیفی در علوم اجتماعی و علوم رفتاری

دوره 12، شماره 47، تیر 1385، صفحه 80-93
مرتضی منادی

6.

شناسایی نگرش بانوان ورزشکار نسبت به حجاب در ورزش به کمک روش کیو

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 125-136
علیرضا خوشگویان فرد؛ طیبه زرگر؛ فرشاد تجاری

7.

فرا ترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 73-87
عابد عابدی جعفری؛ مجتبی امیری

8.

کیفی یا کمی: تأملی بر امکان ادغام روش‌شناسی‌های کیفی و کمی

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 119-140
احسان مرزبان

9.

مردم‌نگاری

دوره 13، شماره 51، تیر 1386، صفحه 111-130

10.

نگاهی فلسفی به روش‌ تحقیق در روانشناسی

دوره 25، شماره 98، فروردین 1398، صفحه 105-137
مسعود اذربایجانی