شیرخدایی, میثم, دانایی فرد, حسن, خلیلی پالندی, فرشته, طهماسبی روشن, ندا. (1398). روش‌شناسی تصویربرداری در مطالعات سازمان و مدیریت؛ مبانی فلسفی، مختصات، اسلوب اجرا و انتقادات وارده. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(100), 99-115. doi: 10.30471/mssh.2020.4721.1773
میثم شیرخدایی; حسن دانایی فرد; فرشته خلیلی پالندی; ندا طهماسبی روشن. "روش‌شناسی تصویربرداری در مطالعات سازمان و مدیریت؛ مبانی فلسفی، مختصات، اسلوب اجرا و انتقادات وارده". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 100, 1398, 99-115. doi: 10.30471/mssh.2020.4721.1773
شیرخدایی, میثم, دانایی فرد, حسن, خلیلی پالندی, فرشته, طهماسبی روشن, ندا. (1398). 'روش‌شناسی تصویربرداری در مطالعات سازمان و مدیریت؛ مبانی فلسفی، مختصات، اسلوب اجرا و انتقادات وارده', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(100), pp. 99-115. doi: 10.30471/mssh.2020.4721.1773
شیرخدایی, میثم, دانایی فرد, حسن, خلیلی پالندی, فرشته, طهماسبی روشن, ندا. روش‌شناسی تصویربرداری در مطالعات سازمان و مدیریت؛ مبانی فلسفی، مختصات، اسلوب اجرا و انتقادات وارده. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(100): 99-115. doi: 10.30471/mssh.2020.4721.1773