1.

اصول تربیت براساس مبانی انسان‌شناختی و ارزش‌شناختی حکمت متعالیه

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 166-141
علی ستاری

2.

برخی از دلالت‌های تربیتی در رسائل اخوان‌الصفا (قرن چهارم)

دوره 5، شماره 11، اسفند 1389، صفحه 165-188
بهروز رفیعی

3.

بررسی مبانی، اصول و فرایند تألیف کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در نظام آموزش و پرورش ایران

دوره 7، شماره 15، دی 1391، صفحه 163-191
سید امیر رون

4.

تبیین ابعاد اخلاقی پژوهش‌های تربیتی و رسالت مراکز آموزشی و پژوهشی

دوره 14، شماره 57، دی 1387، صفحه 105-123
سید مهدی سجادی؛ علی عبدالله یار

5.

تبیین اصول تربیت فلسفی براساس تلقی علامه طباطبایی از فلسفه

دوره 18، شماره 46، دی 1402، صفحه 7-30
حسین جعفریان؛ اکبر رهنما؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ رضا اکبریان

6.

تبیین مبانی ارزش‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 39-65
محمد شریف طاهرپور؛ محمدرضا شرفی

7.

تبیین مبانی انسان‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 51-73
محمد شریف طاهر پور؛ محمدرضا شرفی؛ خسرو باقری؛ جهانگیر مسعودی

8.

جستاری بر مبانی، اصول و روش‎های پرورش حبّ ذات متعالی از دیدگاه اسلام

دوره 16، شماره 37، مهر 1400، صفحه 27-51
محمد شریف طاهرپور؛ فاطمه آزادمظلوم؛ علی ایمانزاده

9.

نگاهى به مدیریت در اسلام

دوره 11، شماره 45، بهمن 1384، صفحه 107-117
مهدى جمشیدیان

10.

نهاد آموزشی مکتب در قیروان (قرن سوم) به روایت محمد بن سُحنون

دوره 7، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 77-102
بهروز رفیعی