1.

آسیب‎شناسی نهادهای خیریه در ایران با تأکید بر استخراج راهبردها و راهکارهای ارتقابخش خیریه با استفاده از تکنیکSWOT

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 203-233
سید رضا حسینی؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی

2.

استخراج تابع تقاضای انفاق براساس تابع تقاضای لنکستر

دوره 17، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 141-165
مصطفی کاظمی نجف آبادی

3.

برون رفت از چالش‌ مدیریت در صندوق مشترک سرمایه‌گذاری وقف از منظر حاکمیت شرکتی

دوره 14، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 131-152
مصطفی کاظمی نجف آبادی

4.

تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 161-194
سید رضا حسینی؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی

5.

تحلیل فقهی خلق پول بانک خصوصی از منظر عدالت و ظلم

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 143-167
مصطفی کاظمی نجف آبادی؛ یاسر حاجی پور

6.

طراحی مدل پیشنهادی صندوق مشترک سرمایهگذاری وقف در اقتصاد ایران

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 75-96
محمود عیسوی؛ رضا طالبلو؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی

7.

عوامل مؤثر بر بازدهی صندوق‎های‎ سرمایه‎گذاری مشترک در اقتصاد ایران

دوره 18، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 145-168
مصطفی کاظمی نجف آبادی

8.

نگاشت نهادی مطلوب در حوزۀ تکافل اجتماعی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 37-68
مصطفی کاظمی نجف آبادی؛ سید رضا حسینی