1.

آسیب‎شناسی نهادهای خیریه در ایران با تأکید بر استخراج راهبردها و راهکارهای ارتقابخش خیریه با استفاده از تکنیکSWOT

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 203-233
سید رضا حسینی؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی

2.

تامین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 61-82
سید رضا حسینی

3.

تحلیل اقتصادی تصمیم‎گیری و ارزش‌های انسانی و اسلامی در انتخاب همسر

دوره 19، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 315-338
سیدعلیرضا میرمجیدی؛ سید رضا حسینی؛ سید هادی عربی

4.

تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 161-194
سید رضا حسینی؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی

5.

چالش‌های نهادهای مبتنی بر ایمان برای رسیدن به یک جامعه ایمانی و تحلیل رابطه این نهادها و جامعه ایمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402
سید روح‌الله مشیری مقدم؛ ناصر الهی؛ سید رضا حسینی

6.

روابط و نحوه اثرگذاری معنویت اسلامی بر پیشرفت اقتصادی

دوره 18، شماره 36، مهر 1400، صفحه 49-68
جواد ارباب؛ سید رضا حسینی

7.

قیمت گذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد

دوره 2، شماره 4، مهر 1384، صفحه 83-114
سید رضا حسینی

8.

نگاشت نهادی مطلوب در حوزۀ تکافل اجتماعی

دوره 20، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 37-68
مصطفی کاظمی نجف آبادی؛ سید رضا حسینی