1.

رابطه فساد و اندازه دولت در کشورهای منتخب اسلامی؛ آزمون علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت‌استراپ

صفحه 9-32
محمد جعفری؛ ابوالقاسم گل‌خندان

2.

مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی

صفحه 33-52
سید‌ محمدرضا امیری طهرانی‌زاده

3.

طراحی شرکت شبه تعاونی قابل‌ عرضه در بورس

صفحه 53-78
احمد شعبانی؛ احمدعلی یوسفی؛ علی صالح‌آبادی؛ محمدهادی حبیب‌اللهی

4.

اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه‌های غیر ‌مالی در ایران

صفحه 79-108
آمنه شهیدی؛ کاظم یاوری؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ حسن حیدری

5.

بررسی ارائه صورت‌های مالی جدید در حسابداری اسلامی

صفحه 109-134
ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ سید‌علی حسینی؛ علیرضا رام روز

6.

بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 135-162
سید عبدالمجید جلایی؛ اکبر رحیمی پور؛ هدیه میر

7.

بررسی اثر نوسانات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از رگرسیون هم‌جمعی کانونی

صفحه 163-179
مانی مؤتمنی