مؤتمنی, مانی. (1394). بررسی اثر نوسانات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از رگرسیون هم‌جمعی کانونی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), 163-179.
مانی مؤتمنی. "بررسی اثر نوسانات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از رگرسیون هم‌جمعی کانونی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 23, 1394, 163-179.
مؤتمنی, مانی. (1394). 'بررسی اثر نوسانات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از رگرسیون هم‌جمعی کانونی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), pp. 163-179.
مؤتمنی, مانی. بررسی اثر نوسانات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از رگرسیون هم‌جمعی کانونی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 12(23): 163-179.