1.

اقتضائات آموزشی و پرورشی دوره کودکی از چشم‎انداز «آموزه‎های اسلامی» و «دانش روان‌شناسی»

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 137-157
علی احمد پناهی

2.

برآورد تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه‌های‌ وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 107-127
هادی امیری؛ غلامحسین کیانی؛ فاطمه صادق‌پور صادق‌پور

3.

بررسی انتقادی خط‎مشی‎ نظام آموزش و پرورش ایران در تربیت جنسی نوجوانان

دوره 18، شماره 43، فروردین 1402، صفحه 25-47
رضا کمائی؛ نعمت اله کرم اللهی

4.

پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران»

دوره 13، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 49-69
زهرا کاویانی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ داود تقوایی

5.

تأثیر تعهد سازمانی و نوآوری سازمانی بر اقتصاد مقاومتی

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 5-40
میثم دهناد؛ یوسف محمدی مقدم؛ بهزاد شوقی؛ سید مصطفی مرتضوی

6.

تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 23-28
اکبر سلطانی؛ یوسف ادیب؛ فیروز محمودی؛ شهرام واحدی

7.

تحلیلی بر جایگاه آموزش انفرادی در تاریخ ایران

دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 105-126
رضاعلی نوروزی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی

8.

تدوین «الگوی کیفیت زندگی کاری اسلامی» در آموزش و پرورش؛ راهکاری جهت تربیت اسلامی نسل آینده

دوره 12، شماره 25، مهر 1396، صفحه 71-93
مهدیه سادات خشوعی

9.

جنسیت در آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1392، صفحه 65-80
حسین بستان(نجفی)

10.

راهکارهای نهادینه‌سازی اثربخش سبک زندگی اسلامی در مدارس دوره متوسطه

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 27-54
حسن نجفی؛ حسن ملکی

11.

راه‌های تعلیم خداشناسی به کودکان در شعر کودک

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 137-154
حجت اله امیدعلی؛ علی اسکندری

12.

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری در سازمان آموزش و پرورش و راهکارهای کاهش آن براساس آموزه‌های اسلامی

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 140-115
سیدعلی سیادت؛ حسینعلی مهرابی کوشکی؛ بهرام افشاری

13.

علیه برنامه درسی معنوی بشریت‌گرا؛ نقد آرای میلر براساس دیدگاه شهید مطهری

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 59-29
مقصود امین خندقی؛ زهرا اسلامیان

14.

مؤلفه‌ها و شاخصه‌های «تذکار تفکر به کودکان» بر مبنای آیات قرآن؛ کوششی برای بومی‌سازی فلسفه برای کودکان

دوره 13، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 155-181
مهدیه کشانی؛ عباسعلی رستمی نسب؛ مسعود اخلاقی