1.

«آگاهیِ تاریخی» به‌مثابه بنیادِ ابژکتیوِ علوم انسانی؛ (ملاحظاتی در نقد گادامر بر موضع دیلتای در باب عینی‎گرایی)

دوره 27، شماره 108، مهر 1400، صفحه 65-83
علی فتحی

2.

آینده علوم انسانی در ایران

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 9-24
علی پایا

3.

اروپامحوری و تأثیر قدرت-دانش در شکلگیری علوم انسانی مدرن

دوره 24، شماره 96، مهر 1397، صفحه 119-133
رضا خدابنده لو

4.

الگویی برای ارزیابی روش‎شناختی مطالعات نوگرای علوم انسانی در ایران

دوره 26، شماره 102، فروردین 1399، صفحه 87-109
هادی موسوی؛ سید حمیدرضا حسنی

5.

امکان‎یابی کاربست روش اجتهادی در علوم انسانی (مورد مطالعه: رهبری در مدیریت اسلامی)

دوره 27، شماره 109، دی 1400، صفحه 35-51
عباس شفیعی

6.

بازخوانی متدولوژی‌شناسی «دین‌شناسی» شریعتی

دوره 28، شماره 110، فروردین 1401، صفحه 85-95
سید جواد میری مینق

7.

تحقیق آمیخته، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی آسیب‌شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه محقق اردبیلی ( پژوهش آمیخته)

دوره 21، شماره 83، تیر 1394، صفحه 149-167
عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی‌کیا؛ حسن احمدی

8.

تدوین یک مدل نظری(تحلیلی) در خصوص تحول معنوی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

دوره 12، شماره 24، فروردین 1396، صفحه 1-30
کریم مهری

9.

جایگاه عقل عملی در علوم انسانی

دوره 27، شماره 106، فروردین 1400، صفحه 91-111
محمد فتحعلیخانی

10.

چگونه می‌توان کارآیی علوم انسانی را افزایش داد؟ بحثی در امکان‌‌پذیری و راهکارهای عملی

دوره 22، شماره 86، فروردین 1395، صفحه 73-119
علی پایا

11.

چیستی علوم انسانی

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 1-14
سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی

12.

حکمت عملی به‌مثابه فلسفه علوم انسانی

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 57-73
سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی

13.

درآمد در روش‌شناسی علوم انسانی ی بر نظریات هابرماس

دوره 12، شماره 47، تیر 1385، صفحه 115-135
رضاعلی نوروزی؛ علی شهدادی خواجه عسگری

14.

درآمدی بر روش پژوهش فراتحلیل در تحقیقات آموزشی

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 122-140
احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ فاطمه محمدزاده

15.

درآمدی بر نظریه‌ مدیریت تحول در علوم انسانی (با تأکید بر نقش محوری عوامل جامعه‌شناختی)

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 57-94
مسعود آذربایجانی؛ سید محمد حسین کاظمینی

16.

درنگی بر مفهوم علوم انسانی آلمانی (Geiteswissenschaft)

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 29-48
علیرضا منجمی

17.

رابطه فلسفی علوم انسانی و تکنولوژی

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 19-23
علیرضا منصوری؛ علی پایا

18.

مواجهه دین‌دارانه با علوم جدید

دوره 18، شماره 72، بهمن 1391، صفحه 7-30
محمد فنایی اشکوری

19.

نظام نوآوری در علوم انسانی

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 143-169
آرش موسوی

20.

هدف علم در «پارادایم اسلامی علوم انسانی

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 61-82
مجید کافی

21.

هرمنوتیک و کاربرد روشی آن در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

دوره 17، شماره 68، آبان 1390، صفحه 59-82
شهروز ابراهیمی؛ مختار شیخ‌حسینی