کافی, مجید. (777). هدف علم در «پارادایم اسلامی علوم انسانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(16), 61-82. doi: 10.30471/soci.2016.1321
مجید کافی. "هدف علم در «پارادایم اسلامی علوم انسانی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 16, 777, 61-82. doi: 10.30471/soci.2016.1321
کافی, مجید. (777). 'هدف علم در «پارادایم اسلامی علوم انسانی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(16), pp. 61-82. doi: 10.30471/soci.2016.1321
کافی, مجید. هدف علم در «پارادایم اسلامی علوم انسانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 8(16): 61-82. doi: 10.30471/soci.2016.1321