پایا, علی. (1395). چگونه می‌توان کارآیی علوم انسانی را افزایش داد؟ بحثی در امکان‌‌پذیری و راهکارهای عملی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(86), 73-119.
علی پایا. "چگونه می‌توان کارآیی علوم انسانی را افزایش داد؟ بحثی در امکان‌‌پذیری و راهکارهای عملی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22, 86, 1395, 73-119.
پایا, علی. (1395). 'چگونه می‌توان کارآیی علوم انسانی را افزایش داد؟ بحثی در امکان‌‌پذیری و راهکارهای عملی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 22(86), pp. 73-119.
پایا, علی. چگونه می‌توان کارآیی علوم انسانی را افزایش داد؟ بحثی در امکان‌‌پذیری و راهکارهای عملی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1395; 22(86): 73-119.