زاهد بابلان, عادل, معینی‌کیا, مهدی, احمدی, حسن. (1394). تحقیق آمیخته، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی آسیب‌شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه محقق اردبیلی ( پژوهش آمیخته). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(83), 149-167.
عادل زاهد بابلان; مهدی معینی‌کیا; حسن احمدی. "تحقیق آمیخته، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی آسیب‌شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه محقق اردبیلی ( پژوهش آمیخته)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21, 83, 1394, 149-167.
زاهد بابلان, عادل, معینی‌کیا, مهدی, احمدی, حسن. (1394). 'تحقیق آمیخته، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی آسیب‌شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه محقق اردبیلی ( پژوهش آمیخته)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 21(83), pp. 149-167.
زاهد بابلان, عادل, معینی‌کیا, مهدی, احمدی, حسن. تحقیق آمیخته، حلقه مفقوده‌ای در تحصیلات تکمیلی آسیب‌شناسی آن در حوزه علوم انسانی در دانشگاه محقق اردبیلی ( پژوهش آمیخته). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1394; 21(83): 149-167.