1.

آینده علوم انسانی در ایران

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 9-24

2.

ارزیابی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف آن در ایران

دوره 3، شماره 5، فروردین 1385، صفحه 33-59

3.

از وبر تا هابرماس

دوره 12، شماره 48، آبان 1385، صفحه 63-76

4.

اقتصاد هزینه مبادله

دوره 3، شماره 5، فروردین 1385، صفحه 163-217

5.

الگویى از خودکنترلى در فرهنگ اسلامى

دوره 11، شماره 45، بهمن 1384، صفحه 44-57

6.

بررسى تطبیقى ویژگى‌ها و روش‌شناسى‌هاى علوم اجتماعى و علوم طبیعى از دیدگاه پوپر

دوره 12، شماره 48، آبان 1385، صفحه 28-48

7.

بررسى و نقد کتاب فلسفه امروزین علوم اجتماعى

دوره 12، شماره 48، آبان 1385، صفحه 109-133

8.

بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی بر رشد اقتصادی استانهای ایران

دوره 3، شماره 6، مهر 1385، صفحه 113-156

9.

بررسی برنامه‌های درسی تلفیقی علوم و مفاهیم اخلاقی در کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا به منظور ارائه نمونه‌های تلفیقی برای دوره ابتدائی ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 89-141

10.

بررسی رفتار دینی و عوامل مرتبط با آن درنوجوانان دبیرستان‌های کرمان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 143-164

11.

بررسی فقهی ابزارهای مشتقه

دوره 3، شماره 6، مهر 1385، صفحه 157-192

12.

بررسی کارآیی بانکهای تجاری در ایران مطالعات موردی صادرات مازندران

دوره 3، شماره 5، فروردین 1385، صفحه 130-162

13.

بررسی ماهیت انسان از دیدگاه مکاتب روان‌شناسی و قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 65-88

14.

به سوى اسلامى‌سازى روان‌شناسى

دوره 12، شماره 48، آبان 1385، صفحه 77-108

15.

پدیدارشناسى و تعلیم و تربیت

دوره 12، شماره 48، آبان 1385، صفحه 49-62

16.

تئوری همگرایی و جایگاه ایران دکتر سید منصور خلیلی عراقی

دوره 3، شماره 6، مهر 1385، صفحه 83-112

17.

تاثیر یارانه مطبوعات بر تیراژ آنها در ایران

دوره 3، شماره 6، مهر 1385، صفحه 221-246

18.

تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران

دوره 3، شماره 5، فروردین 1385، صفحه 60-91

19.

تبیینی از اهداف تربیت اسلامی بر مبنای قلمروهای حیات

دوره 1، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 165-186

20.

تحقیقات کیفی

دوره 12، شماره 47، تیر 1385، صفحه 62-80

21.

تحقیق اقدامی مشارکتی٭ (تسهیل‌گر تحولات مشارکت‌جو)

دوره 12، شماره 47، تیر 1385، صفحه 42-61

22.

تحولات روش‌شناسی پژوهش در علوم انسانی

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 25-44

23.

تربیت اخلاقی از منظر فیض کاشانی قدس سرّه

دوره 1، شماره 1، اسفند 1384، صفحه 67-92

24.

تربیت مدنی از دیدگاه اسلام: رویکردی به پرورش سیاسی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1384، صفحه 93-108

25.

تعهّدکارى، مسیرى براى ارزش افزوده ى منابع انسانى

دوره 11، شماره 45، بهمن 1384، صفحه 94-106

26.

تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

دوره 3، شماره 5، فروردین 1385، صفحه 92-129

27.

تعیین معادله نظری قیمت تضمینی گندم

دوره 3، شماره 5، فروردین 1385، صفحه 11-32

28.

خِرد مینوی در روش‌شناسی علمی پژوهش‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی در ایران

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 45-82

29.

درآمد در روش‌شناسی علوم انسانی ی بر نظریات هابرماس

دوره 12، شماره 47، تیر 1385، صفحه 115-135

30.

درآمدی بر روش پژوهش فراتحلیل در تحقیقات آموزشی

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 122-140

31.

روش تحلیل محتواى متن گفتارى و نوشتارى در علوم رفتارى و اجتماعى

دوره 12، شماره 48، آبان 1385، صفحه 19-27

32.

روش‌شناسى جامعه‌شناسى دین

دوره 12، شماره 48، آبان 1385، صفحه 9-18

33.

روش‌شناسی هرمنوتیک و فرهنگ سازمانی

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 163-180

34.

روش‌شناسی ویلیام جیمز در روان‌شناسی دین

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 141-162

35.

روش عبرت‌دهی در قرآن

دوره 1، شماره 1، اسفند 1384، صفحه 9-38

36.

روش کیفی در علوم اجتماعی و علوم رفتاری

دوره 12، شماره 47، تیر 1385، صفحه 80-93

37.

رویکرد اسلامى به تعارض سازمانى

دوره 11، شماره 45، بهمن 1384، صفحه 9-23

38.

سیره حضرت على(ع) در مبارزه با فساد ادارى

دوره 11، شماره 45، بهمن 1384، صفحه 24-43

39.

سیمای ویژگی‌های انسان مطلوب از دیدگاه تربیتی اسلام

دوره 1، شماره 1، اسفند 1384، صفحه 109-124

40.

عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی ، مطالعه موردی بانک کشاورزی

دوره 3، شماره 6، مهر 1385، صفحه 46-82

41.

فرا ـ‌ تحلیل، روشی برای مطالعة مطالعات

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 83-120

42.

قرآن، تربیت، رویکرد سلامت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1384، صفحه 39-66

43.

کاربرد مدلهای شبکه عصبی در پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکتهای بازار بورس

دوره 3، شماره 6، مهر 1385، صفحه 1-45

44.

کتاب‌شناسى روش تحقیق و روش‌شناسى علوم انسانى

دوره 12، شماره 48، آبان 1385، صفحه 154-167

45.

کسری بودجه و تورم در ایران٬ 1354-1383

دوره 3، شماره 6، مهر 1385، صفحه 158-220

46.

کل‌گرائی و تقدس در تعلیم و تربیت: یک دیدگاه اسلامی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1384، صفحه 125-144

47.

گزارشى از کارگاه آموزشى پارادایمهاى علوم انسانى

دوره 12، شماره 48، آبان 1385، صفحه 134-153

48.

گزارشی از آرای فلسفی صدرالمتالهین و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 1، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 35-63

49.

ماهیت دینی تعلیم و تربیت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 187-207

50.

معناکاوى رفتار کارکنان

دوره 11، شماره 45، بهمن 1384، صفحه 81-93

51.

مقایسه دیدگاه کانت وخواجه نصیرالدین طوسی در زمینه تربیت اخلاقی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 21-33

52.

مناسبات بین فهم و تبیین در علوم انسانی و علوم طبیعی

دوره 12، شماره 47، تیر 1385، صفحه 94-114

53.

نقد عقل به عقل

دوره 12، شماره 47، تیر 1385، صفحه 10-41

54.

نقدی بر آموزش روش تحقیق در نظام آموزشی کشور

دوره 12، شماره 47، تیر 1385، صفحه 136-155

55.

نگاهى به مدیریت در اسلام

دوره 11، شماره 45، بهمن 1384، صفحه 107-117

56.

نگاهی به نقش زبان در تعلیمات دینی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 7-20

57.

ویژگى هاى رفتارى مدیران و کارکنان در حوزه ى ارتباطات با رویکرد دینى

دوره 11، شماره 45، بهمن 1384، صفحه 58-80