1.

از مبانی نظری تا نظریه‌های مدیریت دانش: بسط مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از تئوری دانش

دوره 3، شماره 5، فروردین 1393، صفحه 7-33

2.

الگوی مفهومی تفکر استراتژیک در کسب و کارها از دیدگاه امام علی در نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 53-87

3.

بازنمایی مؤلفه‌های اجتماعی هنرهای ایرانی اسلامی (مفهوم و سنخ‌شناسی هنرهای ایرانی اسلامی تا پیش از فرایند مدرن شدن)

دوره 6، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 103-122

4.

بررسی تطبیقی الگوی رهبری امام خمینی‌(ره) با چارچوب مفهومی ربوبیت

دوره 3، شماره 5، فروردین 1393، صفحه 171-196

5.

بررسی تطبیقی قدرت نرم ایران و ترکیه در عراق و سوریه

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 149-167

6.

بررسی تطبیقی مفهوم کایزن در منابع اسلامی

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 89-109

7.

بررسی توجه به جایگاه شاخصه‌های مدیریت اسلامی در انتخاب مدیران مدارس (مطالعه موردی شهرستان دیواندره)

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 7-26

8.

بررسی جامعه‌شناختی نگرش مردم نسبت به جهان پس از مرگ (مطالعه موردی‌: جمعیت بیست سال به بالای شهر بابل)

دوره 6، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 149-186

9.

بررسی رابطه گرایش‌های معنوی با کیفیت زندگی در میان دانشجویان دانشگاه شاهد

دوره 6، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 123-186

10.

بررسی مفهوم سکوت سازمانی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی‌(ع)

دوره 3، شماره 5، فروردین 1393، صفحه 69-89

11.

بررسی مقایسه‌ای مدیریت تعارض از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب علمی

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 111-138

12.

بررسی نقش مطالبات اقتصادی در انقلاب و خیزش‌ کشورهای عربی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 115-148

13.

پارادایم اسلامی روش‌شناختی علوم انسانی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 25-51

14.

پیوندهای قدرت و کج‌روی الگویی تلفیقی بر اساس آموزه‌های قرآنی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 27-62

15.

تأملی بر چشم‌انداز سازمان در پرتو استعاره‌های قرآنی

دوره 3، شماره 5، فروردین 1393، صفحه 147-169

16.

تبیین انگارۀ سازمان تقوامحور از منظر اسلام

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 27-52

17.

تبیین مفهوم مشارکت شهروندی در مدیریت شهری از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 163-180

18.

تبیین مقوله‌ها و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد اسلامی ایرانی: فراترکیب

دوره 3، شماره 5، فروردین 1393، صفحه 35-68

19.

تحلیل جنسیتی بزهکاری و بزهدیدگی زنان از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 63-82

20.

تحلیل و بررسی پیش فرض های ارزش‌شناختی عدالت سازمانی

دوره 3، شماره 5، فروردین 1393، صفحه 91-121

21.

تحلیل و نقدی بر نظریه رهبری تحول‌آفرین

دوره 3، شماره 5، فروردین 1393، صفحه 123-145

22.

تغییرها و دگرگونی‌های اجتماعی در اندیشه شهید مطهری

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 71-97

23.

تفکیک نقش‌ها و مرزهای جنسیتی در جامعه با تأکید بر آثار تربیتی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 83-102

24.

فهم عراق از دریچه تجربه زیسته زائران عراقی اربعین

دوره 6، شماره 12، بهمن 1393، صفحه 5-25

25.

مدلی برای تحلیل جامعه‌شناختی عدالت

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 99-114

26.

مفهوم‌پردازی معنویت سازمانی از منظر نهج‌البلاغه: کاربست استراتژی نظریه داده‌بنیاد

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 139-162

27.

ملاحظات اجتماعی مترتب بر مناظره و گفتگو در آموزه‌های قرآن

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 53-69

28.

نقش انسان در فرایند تأثیرگذاری معرفت‌شناختی عوامل اجتماعی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 5-24