. (773). بررسی مفهوم سکوت سازمانی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی‌(ع). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), 69-89.
. "بررسی مفهوم سکوت سازمانی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی‌(ع)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 5, 773, 69-89.
. (773). 'بررسی مفهوم سکوت سازمانی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی‌(ع)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), pp. 69-89.
. بررسی مفهوم سکوت سازمانی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی‌(ع). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(5): 69-89.