1.

الزامات نهادینه‌سازی فرهنگ پاسداری در اعضای سپاه با ابتنای بر تحلیل مضمون

صفحه 5-23
مهدی قمی؛ علی اکبر احمدیان؛ علی فرهی

2.

بررسی تأثیر باورهای دینی بر عملکرد پایدار کسب‌وکار با نقش واسطه‎ای نظام آراستگی (مورد مطالعه: شرکت‎های شهرک‎های صنعتی استان فارس)

صفحه 25-56
اردلان فیلی؛ مهین تقی ملائی؛ عباس ثابت

3.

شناسایی اصول مدیریت در نهادهای دینی: مطالعه موردی مسجد

صفحه 57-82
رسول عباسی؛ علی نقی امیری

4.

راهبرد‌های رهبری آموزشی در سیره امام محمدباقر(ع)

صفحه 83-106
سید محمد مقدس؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ محمد رضا شمشیری

5.

بررسی استعاره‌های سازمانی با تأکید بر پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی

صفحه 107-123
احسان رحیمی خورزوقی

6.

شناسایی و تدوین شاخص‎های ارزیابی عملکرد اخلاق‎مدار کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) در پرتو سیره امام علی(ع) با تمرکز بر رعایت عدالت در مواجهه با جامعه هدف

صفحه 125-142
مهلا السادات حسینی؛ علی رضائیان؛ علی اصغر پورعزت

7.

تحلیلی قرآنی از تأثیر شواهد عینی بر رفتار؛ معرفی یک مدل توصیفی رفتاری

صفحه 143-169
علی عبدالهی نیسیانی؛ احمد عباسی فرد

8.

هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت‎های آن بر مدیریت فرایندهای سیاستگذاری فرهنگی با رویکرد انتقادی

صفحه 171-199
حسین پرکان

9.

الگوی اعتماد سیاسی در نهج‌البلاغه با استفاده از راهبرد داده بنیاد

صفحه 201-223
ابراهیم محمدی قراسویی

10.

تبیین و مقایسه پیش‎فرض‎های جهان‎بینی در رویکرد‎های اسلا‎می و غربی: کاربرد در سازمان و مدیریت

صفحه 225-255
جعفر ترک زاده؛ تورج درخشان فر؛ سمیه مزگی نژاد

11.

طراحی الگوی توصیفی تصمیم گیری در چالش‌های اخلاقی در مدیریت با تاکید بر اخلاق کاربردی

صفحه 257-279
محمد حسین باقری فرد؛ عبدالله توکلی

12.

رشدیافتگی با فضائل اخلاقی مطالعه‎ای پدیدارشناسانه از خطبه شریف متقین

صفحه 281-304
داود عباسی