1.

بازخوانی دانش سیاست‌گذاری در زمینه‌ی پست‌مدرنیسم: شکل‌گیری خط ‌مشی در عصر پست‌مدرن

دوره 14، شماره 56، آذر 1387، صفحه 99-122
سید مهدی الوانی؛ سید محمد حسین هاشمیان

2.

پست‎مدرنیسم و چالش بحران معنای زندگی

دوره 15، شماره 32، تیر 1399، صفحه 77-92
سید احمد رهنمایی

3.

تأملی بر رابطه معرفت‌شناسی علوم سیاسی و روش‌شناسی پست‌مدرن با تأکید بر آرای دریدا

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 97-117
کاظم شیخلر

4.

رویکرد ریزوماتیک به معرفت و نقد چالش‌های آن برای تربیت اسلامی (از منظر ملاحظات معرفت‌شناختی رئالیسم انتقادی)

دوره 6، شماره 13، اسفند 1390، صفحه 123-144
سید مهدی سجادی؛ زهره باقری‌نژاد

5.

نگاهی به تصمیم‌گیری سیاسی افراد از منظر پست‌مدرنیسم

دوره 25، شماره 101، دی 1398، صفحه 49-65
سید حمید حسینی؛ وحید رضا میرابی؛ محمد حسین رنجبر؛ اسماعیل حسن پور

6.

واکاوی چالش‌ها و کاربردهایِ روش بینامتنیت؛ فرود از نردبان انتزاع؛ سقوط در ورطۀ تقلیل‌گرایی

دوره 26، شماره 104، مهر 1399، صفحه 1-15
سید مرتضی حافظی؛ مرتضی منشادی؛ محدثه جزایی