حسینی, سید حمید, میرابی, وحید رضا, رنجبر, محمد حسین, حسن پور, اسماعیل. (1398). نگاهی به تصمیم‌گیری سیاسی افراد از منظر پست‌مدرنیسم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(101), 49-65. doi: 10.30471/mssh.2020.5990.1957
سید حمید حسینی; وحید رضا میرابی; محمد حسین رنجبر; اسماعیل حسن پور. "نگاهی به تصمیم‌گیری سیاسی افراد از منظر پست‌مدرنیسم". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 101, 1398, 49-65. doi: 10.30471/mssh.2020.5990.1957
حسینی, سید حمید, میرابی, وحید رضا, رنجبر, محمد حسین, حسن پور, اسماعیل. (1398). 'نگاهی به تصمیم‌گیری سیاسی افراد از منظر پست‌مدرنیسم', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(101), pp. 49-65. doi: 10.30471/mssh.2020.5990.1957
حسینی, سید حمید, میرابی, وحید رضا, رنجبر, محمد حسین, حسن پور, اسماعیل. نگاهی به تصمیم‌گیری سیاسی افراد از منظر پست‌مدرنیسم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(101): 49-65. doi: 10.30471/mssh.2020.5990.1957