1.

الگوی ‌فرهنگ‌سازی رفتار اقتصادی−اجتماعی انفاق در رویکرد قرآنی

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 175-196
عبدالخالق کریمی؛ سید رضا حسینی

2.

الگوی مشاوره ای عاملیت «من» مبتنی بر دیدگاه علامه محمدتقی جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402
فرشته پاک نژاد؛ معصومه اسمعیلی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ عبدالله نصری

3.

مناسبات عاملیت و ساختار از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری

دوره 7، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 95-126
علی ربانی؛ فائزه فهامی

4.

یگانگی یا دوگانگی عاملیت و ساختار در تفاسیر قرآن

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 48-75
محمد باقر آخوندی