1.

تبیین مقوله‌ها و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد اسلامی ایرانی: فراترکیب

دوره 3، شماره 5، فروردین 1393، صفحه 35-68

2.

فرا ترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 73-87
عابد عابدی جعفری؛ مجتبی امیری

3.

فراترکیب معیارهای بازاریابی اسلامی در عرصه تبلیغات

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 33-50
فاطمه السادات نوربخش؛ رسول عباسی

4.

فراترکیبی بر الگوی تربیت شهروندی اسلامی مبتنی بر پژوهش‎های تجربی

دوره 17، شماره 40، تیر 1401، صفحه 59-73
جمال الدین مصطفی؛ معصومه صمدی؛ مهشید ایزدی؛ فهیمه انصاریان؛ مجید رستمی بشمنی