1.

اخلاق در مدیریت دانش

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 109-136
حسنعلی نعمتی شمس‌آباد؛ ابوالفضل رحیمی گایینی؛ ریحانه روحانی

2.

مرزشناسی حوزه‌ی اخلاق سازمان و مدیریت

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 133-144
امیر حسین‌زاده؛ حسن عابدی جعفری

3.

هنجارشکنی اخلاقی در مدیریت سازمان‌ها در ترازوی مدیریت علوی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1394، صفحه 65-90
یوسف صادقی؛ حسین خنیفر