حسین‌زاده, امیر, عابدی جعفری, حسن. (1387). مرزشناسی حوزه‌ی اخلاق سازمان و مدیریت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(53), 133-144.
امیر حسین‌زاده; حسن عابدی جعفری. "مرزشناسی حوزه‌ی اخلاق سازمان و مدیریت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 53, 1387, 133-144.
حسین‌زاده, امیر, عابدی جعفری, حسن. (1387). 'مرزشناسی حوزه‌ی اخلاق سازمان و مدیریت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(53), pp. 133-144.
حسین‌زاده, امیر, عابدی جعفری, حسن. مرزشناسی حوزه‌ی اخلاق سازمان و مدیریت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1387; 13(53): 133-144.