1.

از تبیین تا نقد: بررسی انتقادی دیدگاه جیمز بوهمن وچارلز تیلور دربارۀ رابطۀ علم و ارزش‌ها در علوم اجتماعی

دوره 28، شماره 112، مهر 1401، صفحه 33-47
حامد بیکران بهشت

2.

بررسی دیدگاه عمل‌گرایانه ون‌فراسن در تبیین و تطبیق آن با عمل‌گرایی سنتی

دوره 18، شماره 72، بهمن 1391، صفحه 111-134
منصور نصیری

3.

تحلیلی مفهومی از روش "تبیین" و کاربرد آن در تربیت اخلاقی با تاکید بر تفسیر المیزان

دوره 8، شماره 17، آذر 1392، صفحه 171-191
فاطمه وجدانی؛ محسن ایمانی؛ رضا اکبریان؛ علیرضا صادق‌زاده قمصری

4.

خرد و کلان در علوم اجتماعی: مسئله تبیین

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 103-126
مهدی هاتف

5.

دفاع از نظریۀ اجتهادی-تجربی عرفی‎شدن: پاسخ به نقد دکتر طالبان

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 29-48
حسین بستان

6.

علت گرایی ودلیل گرایی درعلوم اجتماعی

دوره 27، شماره 109، دی 1400، صفحه 93-108
سید حسین شرف الدین

7.

علوم اجتماعی و علوم طبیعی؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

دوره 16، شماره 62، فروردین 1389، صفحه 161-187
هادی صمدی

8.

کاربردپذیری استنباط آماری از دیدگاه بازنمایی مدل‌های علمی

دوره 23، شماره 91، تیر 1396، صفحه 67-83
مهدی عاشوری؛ سید محمود طاهری

9.

مبانی فلسفی مردم شناسی علم

دوره 19، 74-75، شهریور 1392، صفحه 7-27
غلامحسین مقدم حیدری

10.

مناسبات بین فهم و تبیین در علوم انسانی و علوم طبیعی

دوره 12، شماره 47، تیر 1385، صفحه 94-114
حمید رضا حسنی

11.

ناتوانی احتمال‌گرایی در پاسخ به «ایراد وُلتِر»

دوره 25، شماره 98، فروردین 1398، صفحه 139-150
سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی بختیاری؛ میرسعید موسوی کریمی

12.

ون فراسن و تجربه گرایى برسازنده

دوره 11، شماره 43، مرداد 1384، صفحه 51-78
یاسمن هشیار