1.

تحلیلی جامعه‌شناختی از علت تداوم رویکرد پوزیتویستی به علوم انسانی در ایران و عدم شکل‌گیری علم دینی و بومی با بهره‌گیری از رویکرد ترکیبی ساخت و عامل

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 199-222
محمدتقی موحدابطحی

2.

تعارض دو نگرش در فلسفۀ تکنولوژی و پژواک آن در فضای فکری ایران

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 123-142
رهبر محمود زاده

3.

دانش ارزشمدار و مسئله عینیت

دوره 20، شماره 81، دی 1393، صفحه 7-29
رضا صادقی

4.

درآمد در روش‌شناسی علوم انسانی ی بر نظریات هابرماس

دوره 12، شماره 47، تیر 1385، صفحه 115-135
رضاعلی نوروزی؛ علی شهدادی خواجه عسگری

5.

رسوخ پراگماتیسم در اقتصاد نهادگرا

دوره 4، شماره 8، مهر 1386، صفحه 160-182
ابوالقاسم مهدوی؛ حمید پاداش

6.

روش‌شناسی مستندسازی تجربیات سیاستی (دانش ضمنی)؛ تلفیقی از مدل کشف، تنقیح و تجرید با مدل مرحله‌ای سیاست‌گذاری عمومی

دوره 15، شماره 60، مهر 1388، صفحه 75-98
کیومرث اشتریان

7.

فلسفه تطبیقی به مثابه روش (با تأکید بر دیدگاه ماسون−اورسل)

دوره 22، شماره 88، مهر 1395، صفحه 79-97
رضا گندمی نصر‌آبادی