1.

اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 269-296
مهدی زاهد غروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا (میلا) علمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی

2.

اثر منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای اوپک و چند کشور منتخب

دوره 4، شماره 7، فروردین 1386، صفحه 55-74
مرتضی سامتی؛ عزیز احمدزاده؛ روح الله شهنازی

3.

اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب اسلامی

دوره 5، شماره 9، فروردین 1388، صفحه 115-158
یدالله دادگر؛ روح الله نظری

4.

بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی بر رشد اقتصادی استانهای ایران

دوره 3، شماره 6، مهر 1385، صفحه 113-156
میثم امیری؛ تیمور رحمانی

5.

بررسی اثر نوسانات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از رگرسیون هم‌جمعی کانونی

دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 163-179
مانی مؤتمنی

6.

بررسی تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 63-74
جعفر حقیقت؛ امید محمد قلی‌پور تپه

7.

تاثیر گسترش بخش سلامت بر رشد اقتصادی ایران؛ با رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 15، فروردین 1390، صفحه 89-115
محمدنقی نظرپور؛ حسن محمدغفاری؛ سید جواد عمادی

8.

تامین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی

دوره 6، شماره 11، فروردین 1388، صفحه 61-82
سید رضا حسینی

9.

تحلیل تأثیر تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم به روش خودرگرسیون برداری بیزین

دوره 20، شماره 40، مهر 1402، صفحه 223-245
محدثه علی اصغرزاده؛ محمد واعظ برزانی؛ مرتضی سامتی؛ محمدرضا قاسمی؛ سیدعباس حسینی غفار

10.

جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی: اقتصاد ایران (1364- 1385)

دوره 7، شماره 14، مهر 1389، صفحه 69-92
علی حسین صمدی؛ جواد آماره

11.

فراتحلیل تأثیر منابع‎طبیعی بر رشداقتصادی

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 169-202
محمدجواد نوراحمدی؛ علی نصیری اقدم؛ محمدحسین عارف

12.

محاسبه هسته تورم در ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 127-158

13.

مقایسه تطبیقی اثر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ بهره بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی و غیر اسلامی

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 331-362
محسن سامی؛ بهروز صادقی عمروآبادی؛ فروزان بکتاش