1.

امکان سنجی استقرار مدیریت اسلامی در سازمان های دولتی استان فارس

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 27-49
جعفر ترک زاده؛ غلامرضا غلامی؛ سمیه مزگی نژاد

2.

بررسی مقایسه‌ای رویکردهای غربی و اسلامی به انگیزش: به سوی توسعه دانش بومی

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 7-30
جعفر ترک زاده؛ فاطمه زینلی

3.

تأملی بر معنویت محیط کاری از منظر رویکرد اسلامی و غربی: کاربرد در رفتار سازمانی

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 149-174
جعفر ترک زاده؛ الهام راضی

4.

تبیین و مقایسه پیش‎فرض‎های جهان‎بینی در رویکرد‎های اسلا‎می و غربی: کاربرد در سازمان و مدیریت

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 225-255
جعفر ترک زاده؛ تورج درخشان فر؛ سمیه مزگی نژاد

5.

قواعد ساده رفتار از منظر قرآن کریم (مطالعه موردی سوره بقره): کاربست در سازمان و مدیریت

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 75-102
جعفر ترک زاده؛ زینب پیروی نژاد