1.

چارچوبی مفهومی برای پیمایش دینداری در ایران

صفحه 7-28
محمدرضا طالبان

2.

طرح سنجش تأثیر کثرت‌‌گرایی بر سکولار شدن افراد با تحصیلات عالیه

صفحه 49-80
مجید کافی

3.

توسعه و عرفی شدن در ایران

صفحه 81-102
حسین بستان(نجفی)

4.

رابطة معرفت و جامعه در اندیشة دکتر علی شریعتی

صفحه 103-137
غلامرضا جمشیدیها؛ حسین اژدری زاده

5.

روش شناخت اجتماعی در قرآن

صفحه 139-166
فاطمه امین پور

6.

غلبة نگاه کارکردی به دین؛ عامل تقویت دین یا زمینه‌ساز عرفی شدن در جامعه ایران؟

صفحه 167-198
محمد داوری

7.

تحلیلی جامعه‌شناختی از علت تداوم رویکرد پوزیتویستی به علوم انسانی در ایران و عدم شکل‌گیری علم دینی و بومی با بهره‌گیری از رویکرد ترکیبی ساخت و عامل

صفحه 199-222
محمدتقی موحدابطحی