جمشیدیها, غلامرضا, اژدری زاده, حسین. (769). رابطة معرفت و جامعه در اندیشة دکتر علی شریعتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(2), 103-137.
غلامرضا جمشیدیها; حسین اژدری زاده. "رابطة معرفت و جامعه در اندیشة دکتر علی شریعتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1, 2, 769, 103-137.
جمشیدیها, غلامرضا, اژدری زاده, حسین. (769). 'رابطة معرفت و جامعه در اندیشة دکتر علی شریعتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(2), pp. 103-137.
جمشیدیها, غلامرضا, اژدری زاده, حسین. رابطة معرفت و جامعه در اندیشة دکتر علی شریعتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 1(2): 103-137.