داوری, محمد. (769). غلبة نگاه کارکردی به دین؛ عامل تقویت دین یا زمینه‌ساز عرفی شدن در جامعه ایران؟. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(2), 167-198.
محمد داوری. "غلبة نگاه کارکردی به دین؛ عامل تقویت دین یا زمینه‌ساز عرفی شدن در جامعه ایران؟". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1, 2, 769, 167-198.
داوری, محمد. (769). 'غلبة نگاه کارکردی به دین؛ عامل تقویت دین یا زمینه‌ساز عرفی شدن در جامعه ایران؟', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(2), pp. 167-198.
داوری, محمد. غلبة نگاه کارکردی به دین؛ عامل تقویت دین یا زمینه‌ساز عرفی شدن در جامعه ایران؟. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 1(2): 167-198.