طالبان, محمدرضا. (769). چارچوبی مفهومی برای پیمایش دینداری در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(2), 7-28.
محمدرضا طالبان. "چارچوبی مفهومی برای پیمایش دینداری در ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1, 2, 769, 7-28.
طالبان, محمدرضا. (769). 'چارچوبی مفهومی برای پیمایش دینداری در ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(2), pp. 7-28.
طالبان, محمدرضا. چارچوبی مفهومی برای پیمایش دینداری در ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 1(2): 7-28.