امین پور, فاطمه. (769). روش شناخت اجتماعی در قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(2), 139-166.
فاطمه امین پور. "روش شناخت اجتماعی در قرآن". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1, 2, 769, 139-166.
امین پور, فاطمه. (769). 'روش شناخت اجتماعی در قرآن', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(2), pp. 139-166.
امین پور, فاطمه. روش شناخت اجتماعی در قرآن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 769; 1(2): 139-166.