1.

بررسی رابطه سبک‌های تربیتی و تربیت دینی با میزان مذهبی بودن والدین

صفحه 11-32
منصوره‌السادات صادقی؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری

2.

بررسی تأثیر گسترش هستی‌شناسی اسلامی بر فعال‌سازی مؤلفه‌های هوشبهر هیجانی

صفحه 33-44
معصومه اسمعیلی

3.

تأملی در سازه‌های مذهبی و جایگاه آنها در روان‌شناسی سلامت

صفحه 45-68
مجید صدوقی

4.

مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی

صفحه 69-86
علی‌نقی فقیهی؛ باقر غباری‌بناب؛ یداله قاسمی‌پور

5.

نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو

صفحه 87-116
محمدصادق شجاعی

6.

آثار دینداری از دیدگاه ویلیام جیمز

صفحه 117-148
مسعود آذربایجانی

7.

روش‌های سنجش شخصیت از منظر دین و روان‌شناسی

صفحه 149-185
ابراهیم نیک‌صفت