شجاعی, محمدصادق. (1386). نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(1), 87-116.
محمدصادق شجاعی. "نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1, 1, 1386, 87-116.
شجاعی, محمدصادق. (1386). 'نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1(1), pp. 87-116.
شجاعی, محمدصادق. نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1386; 1(1): 87-116.