1.

بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی»

صفحه 7-36
جواد عبدلی سلطان احمدی؛ قاسم پاشوی؛ معصومه فراست محمدی

2.

مبانی و ساختار «زوج‌درمانی اسلامی»

صفحه 37-68
محمدرضا سالاری‌فر؛ سید جلال یونسی؛ محمدحسین شریفی‌نیا؛ سیدمحمد غروی‌راد

3.

بررسی رابطه بین «میزان دین‌داری والدین» با «خشونت آنان نسبت به فرزندان»

صفحه 69-94
محمود یعقوبی‌دوست؛ حلیمه عنایت

4.

اثر‌بخشی «آموزش معنویت» بر «سازگاری ‌زناشویی زوجین»

صفحه 95-112
حمیدرضا عرب بافرانی؛ محمدباقر کجباف؛ احمد عابدی

5.

تأثیر «سوگ‌درمانی شناختی‌– رفتاری با رویکرد اسلامی» بر «سلامت عمومی خانواده‌های داغدیده»

صفحه 113-134
مرضیه شریفی؛ سیداحمد احمدی؛ مریم فاتحی‌زاده

6.

رابطة «انگیزش دینی» و «خودشناسی» با «فضایل اخلاقی»

صفحه 135-148
محمدتقی تبیک؛ نیما قربانی؛ سیدمحمدرضا رضازاده

7.

مبانی نظری «نقش مدیریتی مرد» در خانواده با رویکردی روان‌شناختی

صفحه 149-168
علی‌احمد پناهی؛ مسعود آذربایجانی