عبدلی سلطان احمدی, جواد, پاشوی, قاسم, فراست محمدی, معصومه. (1392). بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(12), 7-36.
جواد عبدلی سلطان احمدی; قاسم پاشوی; معصومه فراست محمدی. "بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7, 12, 1392, 7-36.
عبدلی سلطان احمدی, جواد, پاشوی, قاسم, فراست محمدی, معصومه. (1392). 'بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 7(12), pp. 7-36.
عبدلی سلطان احمدی, جواد, پاشوی, قاسم, فراست محمدی, معصومه. بررسی مؤلفه‌های نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام در کتاب‌های درسی «دین‌‌وزندگی». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1392; 7(12): 7-36.