1.

ارائه چارچوبی برای شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر سلامت بانکی

دوره 20، شماره 40، مهر 1402، صفحه 89-115
سید هادی عربی؛ امیدعلی عادلی؛ محمد حسن ملکی؛ نفیسه امن زاده

2.

تبیین انگارۀ سازمان تقوامحور از منظر اسلام

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 27-52
علی اصغر سعدآبادی

3.

تدوین الگوی توسعه و پیشرفت اجتماعی در پرتو رهنمود‌های امام علی با رویکرد فازی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1392، صفحه 8-36
علی اصغر سعدابادی؛ علی اصغر پورعزت