عربی, سید هادی, عادلی, امیدعلی, ملکی, محمد حسن, امن زاده, نفیسه. (1402). ارائه چارچوبی برای شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر سلامت بانکی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(40), 89-115. doi: 10.30471/iee.2024.9936.2388
سید هادی عربی; امیدعلی عادلی; محمد حسن ملکی; نفیسه امن زاده. "ارائه چارچوبی برای شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر سلامت بانکی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20, 40, 1402, 89-115. doi: 10.30471/iee.2024.9936.2388
عربی, سید هادی, عادلی, امیدعلی, ملکی, محمد حسن, امن زاده, نفیسه. (1402). 'ارائه چارچوبی برای شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر سلامت بانکی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 20(40), pp. 89-115. doi: 10.30471/iee.2024.9936.2388
عربی, سید هادی, عادلی, امیدعلی, ملکی, محمد حسن, امن زاده, نفیسه. ارائه چارچوبی برای شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر سلامت بانکی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1402; 20(40): 89-115. doi: 10.30471/iee.2024.9936.2388