1.

مدیریت مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) در عقود مشارکتی نظام بانکی براساس آموزه‌های اسلامی

صفحه 7-30
علیرضا لشکری؛ عباس یعقوب زاده مجرد؛ محمد خلیلی

2.

تأثیر کیفیت نهادی هزینه‎های سلامت، بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی

صفحه 31-62
ایمان نوروزی؛ احمد سرلک؛ مجتبی قیاسی

3.

اندیشه و عمل اقتصادی میرمصطفی عالی‌نسب

صفحه 63-88
حجت کاظمی؛ مصطفی سلیمی مفرد

4.

ارائه چارچوبی برای شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر سلامت بانکی

صفحه 89-115
سید هادی عربی؛ امیدعلی عادلی؛ محمد حسن ملکی؛ نفیسه امن زاده

5.

بررسی تحلیلی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجاری

صفحه 117-145
سمیرا متقی؛ محمدرضا رنجبرفلاح؛ سپیده حسین زاده نجار

6.

برآورد تأثیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد ARDL

صفحه 147-166
ندا پورجمشیدی؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی

7.

مشارکت ذی‌نفعان در مدیریت ریسک و چالش‌های اقتصادی ایران

صفحه 167-190
عبداله توکلی

8.

واکاوی تطبیقی ـ انتقادی نظریه توزیع شهید صدر و اندیشمندان اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک؛ رهیافتی ریاضی در چارچوب الگوی نسل‌های تداخلی؛ (دلالت‎های راهبردی برای اقتصاد ایران)

صفحه 191-222
مجتبی حسنی قره تپه؛ محمدمهدی مجاهدی موخر؛ محمدجواد نوراحمدی؛ سیدمحمدرضا سید نورانی؛ مرتضی خورسندی

9.

تحلیل تأثیر تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم به روش خودرگرسیون برداری بیزین

صفحه 223-245
محدثه علی اصغرزاده؛ محمد واعظ برزانی؛ مرتضی سامتی؛ محمدرضا قاسمی؛ سیدعباس حسینی غفار

10.

تأثیر آستانه‌ای اسلامیت محیط بر کاهش ریسک بخش بانکی در کشورهای اسلامی:روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR)

صفحه 247-277
احمدعلی رضایی؛ محمد سعید پناهی بروجردی

11.

بررسی تأثیر ابزار تأمین مالی اسلامی صکوک بر رشد اقتصادی استان‎های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم‎یافته

صفحه 279-306
مهدی ابراهیمی؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ رؤیا آل عمران

12.

طراحی اوراق ترکیبی با اختیار کنترل شرکت در بازار سرمایه ایران با رویکرد مالی اسلامی

صفحه 307-331
حامد تاجمیر ریاحی