1.

آسیب شناسی علم اقتصاد نئوکلاسیک در ایران و ضرورت بازسازی آن

دوره 18، شماره 70، تیر 1391، صفحه 133-147
حسن‌آقا نظری

2.

پوپر و بازاندیشی در فرایند یادگیری

دوره 6، شماره 12، شهریور 1390، صفحه 155-172
رضاعلی نوروزی؛ سیدمهدی سجادی

3.

تأملی بر رابطه معرفت‌شناسی علوم سیاسی و روش‌شناسی پست‌مدرن با تأکید بر آرای دریدا

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 97-117
کاظم شیخلر

4.

توسعه‌ی تاریخی و مبانی معرفت‌شناختی روان‌شناسی علم

دوره 14، شماره 55، تیر 1387، صفحه 95-111
آرش موسوی

5.

جامعه‌شناسی معرفت فارابی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1392، صفحه 99-118
حمید پارسانیا؛ روح الله رضوانی

6.

درآمدی بر تعلیم و تربیت و مبانی آن از دیدگاه غزالی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1386، صفحه 193-217
حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ رضاعلی نوروزی؛ محمد رحمان‌پور

7.

روش شناخت اجتماعی در قرآن

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 139-166
فاطمه امین پور

8.

روش‌شناسی رفع تعارض میان مکاشفات عرفانی

دوره 17، شماره 67، تیر 1390، صفحه 67-78
علی شیروانی

9.

طرح و نقد مبادی معرفتی لیبرالیسم سیاسی جان رالز

دوره 23، شماره 90، فروردین 1396، صفحه 75-96
محمدرضا طاهری؛ فرشاد شریعت

10.

گونه‎شناسی پارادایمیک مکاتب اقتصادی و جایگاه هزینه مبادله در شیفت پارادایمی

دوره 27، شماره 107، تیر 1400، صفحه 63-82
سمیه حیدری؛ مجتبی الماسی؛ شهرام فتاحی

11.

مبانی معرفت‌شناختی دانش اقتصاد اسلامی «ارزش شناخت»

دوره 19، شماره 38، مهر 1401، صفحه 59-91
سید حسین میر معزی

12.

معرفت‌شناسی از منظر شیخ اشراق

دوره 20، شماره 81، دی 1393، صفحه 53-71
محمد بهشتی

13.

معرفت‌شناسی در مکتب جامعه‌گرایی: تلاش توأمان برای مقید ساختن معرفت و گریز از نسبی‌گرایی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 289-310
زهره علوی راد؛ سید محمد علی تقوی