1.

امکان‎یابی کاربست روش اجتهادی در علوم انسانی (مورد مطالعه: رهبری در مدیریت اسلامی)

دوره 27، شماره 109، دی 1400، صفحه 35-51
عباس شفیعی

2.

بررسی تطبیقی الگوی رهبری امام خمینی‌(ره) با چارچوب مفهومی ربوبیت

دوره 3، شماره 5، فروردین 1393، صفحه 171-196

3.

بررسی رابطه بین سبک رهبری کریمانه و یادگیری سازمانی با تأکید بر فراموشی سازمانی هدفمند

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 51-74
ابراهیم رجب پور؛ سعید شاکری

4.

بررسی نظریه پیچیدگی و تبیین اشارات آن در مدیریت سازمانهای آموزشی

دوره 19، شماره 76، مهر 1392، صفحه 131-152
علیرضا محمودنیا؛ پروانه نجاریان؛ سعید ضرغامی؛ محمد یمنی

5.

مقیاس سنجش رهبری حکیمانه در محیط کار (WLS): توسعه و اعتبارسنجی یک مقیاس چندبعدی

دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 30-45
حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی

6.

نقد نظریه رهبری تبادلی با تأکید بر آیات قرآن کریم

دوره 4، شماره 7، خرداد 1394، صفحه 47-64
مجتبی اسکندری

7.

هوش معنوی و تأثیر آن بر سلامت روانی منابع انسانی سازمان

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 153-179
عباس شفیعی

8.

واکاوی الگوی رهبری هرم معکوس در نهادهای خیریه با ابتناء بر مدل دینی بلانچارد

دوره 10، شماره 19، مهر 1402، صفحه 175-200
عباس شفیعی