رجب پور, ابراهیم, شاکری, سعید. (777). بررسی رابطه بین سبک رهبری کریمانه و یادگیری سازمانی با تأکید بر فراموشی سازمانی هدفمند. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(شماره 8و9), 51-74. doi: 10.30471/im.2016.1328
ابراهیم رجب پور; سعید شاکری. "بررسی رابطه بین سبک رهبری کریمانه و یادگیری سازمانی با تأکید بر فراموشی سازمانی هدفمند". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5, شماره 8و9, 777, 51-74. doi: 10.30471/im.2016.1328
رجب پور, ابراهیم, شاکری, سعید. (777). 'بررسی رابطه بین سبک رهبری کریمانه و یادگیری سازمانی با تأکید بر فراموشی سازمانی هدفمند', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 5(شماره 8و9), pp. 51-74. doi: 10.30471/im.2016.1328
رجب پور, ابراهیم, شاکری, سعید. بررسی رابطه بین سبک رهبری کریمانه و یادگیری سازمانی با تأکید بر فراموشی سازمانی هدفمند. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 5(شماره 8و9): 51-74. doi: 10.30471/im.2016.1328