. (773). بررسی تطبیقی الگوی رهبری امام خمینی‌(ره) با چارچوب مفهومی ربوبیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), 171-196.
. "بررسی تطبیقی الگوی رهبری امام خمینی‌(ره) با چارچوب مفهومی ربوبیت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3, 5, 773, 171-196.
. (773). 'بررسی تطبیقی الگوی رهبری امام خمینی‌(ره) با چارچوب مفهومی ربوبیت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 3(5), pp. 171-196.
. بررسی تطبیقی الگوی رهبری امام خمینی‌(ره) با چارچوب مفهومی ربوبیت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 3(5): 171-196.