اسکندری, مجتبی. (773). نقد نظریه رهبری تبادلی با تأکید بر آیات قرآن کریم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), 47-64.
مجتبی اسکندری. "نقد نظریه رهبری تبادلی با تأکید بر آیات قرآن کریم". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4, 7, 773, 47-64.
اسکندری, مجتبی. (773). 'نقد نظریه رهبری تبادلی با تأکید بر آیات قرآن کریم', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 4(7), pp. 47-64.
اسکندری, مجتبی. نقد نظریه رهبری تبادلی با تأکید بر آیات قرآن کریم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 773; 4(7): 47-64.