1.

ارائه الگویی جهت فهم مدیریت اسلامی از رهگذر همکاری حوزه و دانشگاه در چارچوب رویکرد تقسیم کار

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 153-174
محمد حسین باقری فرد؛ محمد حسن دهقان

2.

افزایش داده‌‌‌‌‌ها و پیشرفت علم

دوره 25، شماره 101، دی 1398، صفحه 1-14
مرتضی مردیها

3.

بررسی جهتداری علوم تجربی از منظر برخی اندیشمندان معاصر

دوره 19، شماره 77، دی 1392، صفحه 93-104
محمد تقی سبحانی؛ حسین سعدآبادی

4.

تبیین و تحلیل نظریه دانش ولایی

دوره 18، شماره 71، بهمن 1391، صفحه 9-44
عبدالحسین خسروپناه

5.

تحلیل جامعه‌‌شناختی بازخوانی علم دینی با رویکرد روشی پارسانیا

دوره 5، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 91-112
سهیلا صادقی؛ روح‌الله رضوانی

6.

تعارض دو نگرش در فلسفۀ تکنولوژی و پژواک آن در فضای فکری ایران

دوره 21، شماره 82، فروردین 1394، صفحه 123-142
رهبر محمود زاده

7.

رویکردهای مدیریت اسلامی: رویکرد تجربی

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 145-163
علی‌نقی امیری

8.

مؤلفه‌های تمدنی جامعۀ اسلامی در تفکر اجتماعی شیعی و سلفی: مقایسۀ تطبیقی آرای شهید مطهری و سیدقطب

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 83-109
ایمان عرفان‌منش؛ غلامرضا جمشیدیها

9.

مدیریت اسلامی؛ رویکرد فقهی ـ اجتهادی

دوره 15، شماره 58، فروردین 1388، صفحه 111-127
علی نقی امیری

10.

مقدمه‌ای بر روش پژوهش با رویکرد کاربردی به رساله‌نویسی در علوم انسانی

دوره 13، شماره 50، خرداد 1386، صفحه 125-156
حسین خنیفر

11.

مواجهه دین‌دارانه با علوم جدید

دوره 18، شماره 72، بهمن 1391، صفحه 7-30
محمد فنایی اشکوری

12.

نظریه هایى در باب انسان

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 153-186
رضا بخشایش