عرفان‌منش, ایمان, جمشیدیها, غلامرضا. (777). مؤلفه‌های تمدنی جامعۀ اسلامی در تفکر اجتماعی شیعی و سلفی: مقایسۀ تطبیقی آرای شهید مطهری و سیدقطب. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(16), 83-109. doi: 10.30471/soci.2017.1322
ایمان عرفان‌منش; غلامرضا جمشیدیها. "مؤلفه‌های تمدنی جامعۀ اسلامی در تفکر اجتماعی شیعی و سلفی: مقایسۀ تطبیقی آرای شهید مطهری و سیدقطب". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 16, 777, 83-109. doi: 10.30471/soci.2017.1322
عرفان‌منش, ایمان, جمشیدیها, غلامرضا. (777). 'مؤلفه‌های تمدنی جامعۀ اسلامی در تفکر اجتماعی شیعی و سلفی: مقایسۀ تطبیقی آرای شهید مطهری و سیدقطب', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(16), pp. 83-109. doi: 10.30471/soci.2017.1322
عرفان‌منش, ایمان, جمشیدیها, غلامرضا. مؤلفه‌های تمدنی جامعۀ اسلامی در تفکر اجتماعی شیعی و سلفی: مقایسۀ تطبیقی آرای شهید مطهری و سیدقطب. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 8(16): 83-109. doi: 10.30471/soci.2017.1322