1.

آسیب شناسى زمامداران از منظر امام على(ع)

دوره 7، شماره 26، خرداد 1380، صفحه 108-130

2.

اصالت علوى نهج البلاغه

دوره 7، شماره 26، خرداد 1380، صفحه 131-159

3.

اصول تربیت از دیدگاه امام على(ع)

دوره 7، شماره 27، مرداد 1380، صفحه 49-68

4.

امام على(ع) دومین مفسر آگاه به همه معانى قرآن

دوره 7، شماره 27، مرداد 1380، صفحه 25-48

5.

امام على(ع) و مسأله زمامدارى( )

دوره 7، شماره 26، خرداد 1380، صفحه 199-222

6.

بایسته هاى اساسى پژوهش در تعلیم و تربیت اسلامى

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 34-51

7.

بررسى انتقادى فرضیه پلورالیسم دینى جان هیک

دوره 7، شماره 27، مرداد 1380، صفحه 174-188

8.

تشابه اسمى، تفاوت ماهوى نقدى بر مقاله على ابن ابى طالب در دائرة المعارف اسلام

دوره 7، شماره 26، خرداد 1380، صفحه 160-198

9.

تصویر ایرانیان در کتابهاى درسى عرب

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 124-152

10.

جایگاه دشمنان و مخالفان در نگرش سیاسى امام على(ع)

دوره 7، شماره 26، خرداد 1380، صفحه 46-63

11.

چالشهاى بنیادین رویکردهاى تحقیق و پژوهش در تعلیم و تربیت اسلامى

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 52-73

12.

حقوق اجتماعى انسان و مبانى آن در اندیشه و حکومت امام على(ع)

دوره 7، شماره 27، مرداد 1380، صفحه 92-116

13.

رفق و مداراى تربیتى در سیره معصومین(ع)

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 96-109

14.

روش سؤال و جواب در سیره معصومان(ع)

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 74-95

15.

سنت

دوره 7، شماره 27، مرداد 1380، صفحه 164-173

16.

عبرت و تربیت در قرآن و نهج البلاغه

دوره 7، شماره 27، مرداد 1380، صفحه 69-91

17.

عدالت اقتصادى در کلام و سیره على(ع)

دوره 7، شماره 27، مرداد 1380، صفحه 136-163

18.

قاطعیت و مدارا از دیدگاه امام على(ع)

دوره 7، شماره 26، خرداد 1380، صفحه 64-94

19.

ماهیت و قلمرو تعلیم و تربیت اسلامى

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 23-33

20.

معیارهاى گزینش در فرمان امام على(ع) به مالک اشتر

دوره 7، شماره 27، مرداد 1380، صفحه 117-135

21.

نظریه هایى در باب انسان

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 153-186

22.

نقد و بررسى اندیشه هاى آموزشى اقبال لاهورى

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 110-123

23.

نقش نخبگان در تحولات اجتماعى از نگاه امام على(ع)

دوره 7، شماره 26، خرداد 1380، صفحه 95-107

24.

نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام على(ع)( )

دوره 7، شماره 26، خرداد 1380، صفحه 22-45