1.

بررسی مفاهیم و مقوله‌های به‌کار گرفته‌شده جهت سنجش نوع دینداری

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 77-108

2.

تعیّن اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 7-47

3.

درآمدی بر نشانه‌شناسی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 109-138

4.

دگرگونی‌های نظارت اجتماعی در تمدن اسلامی

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 135-166

5.

راهکارهایی برای تقویت امانتداری در بُعد فردی و اجتماعی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 155-174

6.

زنان، ازدواج، خانه‌داری و تربیت فرزندان در اندیشه اسلامی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 176-206

7.

عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری زنان متأهل (15_49ساله) شهر قم

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 59-77

8.

فمینیسم و عرفی شدن دین

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 123-133

9.

مبانی انسان‌شناختی در پارادایم علم اجتماعی اسلامی

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 7-30

10.

مدل‌های تصمیم‌گیری و نقش اخلاق در حیطه سیاست خارجی

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 107-121

11.

مقدمه‌ای بر جامعه‌پذیری دینی در تفاسیر قرآن

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 31-58

12.

نقش مؤلفه‌های امر به معروف و نهی از منکر در بهبود سرمایه اجتماعی دانشجویان دختر (با تأکید بر شرایط آمران و ناهیان، شیوه‌ها و آثار آن)

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 139-154

13.

یگانگی یا دوگانگی عاملیت و ساختار در تفاسیر قرآن

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 48-75