1.

آسیب‌شناسی تبلیغ دینی در تلویزیون

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 39-57

2.

بررسی میزان آشنایی شرکت‌کنندگان در هیئت‌های مذهبی با اهداف الگوهای دینی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 171-192

3.

تأثیر فرهنگ و شرایط اجتماعی در شکل‌گیری آرمان‌شهر قرآنی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 59-75

4.

تحلیل جامعه‌شناختی تغییر کیش (با تأکید بر تغییر کیش از مسیحیت به اسلام)

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 85-113

5.

جامعه‌شناسی دین و جامعه‌شناسی دینی و جامعه _ خداشناسی (بازخوانی انتقادی _ مقایسه‌ای از سنّت‌های فکری در دین‌پژوهی اجتماعی و فرهنگی)

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 77-120

6.

حجاب در کشاکش سنّت و تجدد (تحلیلی کیفی بر قرائت‌های زنان خرم‌آباد)

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 131-170

7.

درون‌مایه‌های یک نظریۀ ارتباطات میان‌فرهنگی در آموزه‌های قرآنی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 7-38

8.

دین و دینداری در اندیشه شهید مطهری(ره)

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 121-141

9.

فرهنگ کار و نگرش‌های جوانان (مطالعه موردی شهر قم)

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 143-164

10.

مؤلفه‌های روشنفکری در اندیشه اجتماعی سیدجمال‌الدین اسد‌آبادی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 115-130

11.

مبانی ارزش‌شناختی جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 7-23

12.

مبانی هستی‌شناسانة جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 55-84