1.

تبیین عوامل مودت ازواج با رویکرد علم دینی با بهره‎گیری از تکنیک‎های نظریه داده‎بنیاد

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 79-99
محمد رضا کدخدایی؛ حسین بستان؛ محمدرضا احمدی؛ منصوره زارعان

2.

تحلیلی بر کاربست نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی در فرایند نظریه پردازی قرآنی/دینی

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 81-98
محمدباقر سعیدی روشن؛ هادی موسوی؛ محمود رجبی؛ علیرضا محمدی فرد